BIOGRAFI PENGRANG TAFSIR ATH-THABARI

BIOGRAFI PENGRANG TAFSIR ATH-THABARI

BIOGRAFI PENGRANG TAFSIR ATH-THABARI

Nama lengkap Ath-Thabari adalah Muhammad bin Jabir bin Kholid bin Katsir Abu Ja’far Ath-Thabari, Lahir di Amil Thabaristan yang terletak di pantai selatan laut Thabaritsan pada tahun 225 H/839 M dan meninggal di Baghdad pada tahun 310 H/923 M. Beliau  seorang ulamayang sulit dicari bandinganya, banyak meriwayatkan hadits, luas pengetahuanya dalam bidang penukilan, penarjihan riwayat-riwayat, sejarah tokoh masa lalu.[1]

 • Guru-guru beliau
 1. Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Asy-Syawarib
 2. Ismail Bin Musa As-Sanadi
 3. Muhammad bin Abi Ma’syar
 4. 4. Muhammad bin Hamid Ar-Razi
 5. 5. Abu Kuraib Muhammad Ibnul A’la
 6. 6. Muhammad bin Al-Mutsanna,dan selain mereka
 • Murid-murid beliau
 1. Abu Syuaib bin Abdillah bin Al-Hasan bin Al-Harani.
 2. Abul Qasim Ath-Thabrani
 3. Ahmad bin Kamil Al-Qadhi
 4. Abu Bakar Asy-Syafi’i
 5. Mukhallad bin Ja’far Al-Baqrahi
 6. Abu Mammad Ibnu Zaid Al-Qadhi
 7. Ahmad bin Al-Qasim Al-Khasysyab
 8. Abu AmrMuhammad bin Ahmad bin Hamdan
 • Karya-Karyanya
 1. Jami’ Al-Bayan fi TafsirAl-Qur’an
 2. Tarikh al-Umam Wa al-Muluk
 3. Ikhtilaf Ulama Al-Amshar Fil Ahkam Syarai Al-Islam, (Ikhtilaf Al-Fuqaha)
 4. Lathif Al-Qaul Fi Ahkam Syar’i Al-Islam, fiqih Ibnu Jarir
 5. Basith Al-Qaul Fi Ahkam Al-Islam
 6. Adab Al-Qudhah, dan selainya masih sangat banyak
 7. Tarikh Ar-Rijal
 8. Tahdib Al-Atsar[2]

2.2 TENTANG TAFSIR ATH-THABARI

            Kitabnya tentang tafsir, Jami’ Al-Bayan fi TafsirAl-Qur’an, merupakan tafsir yang paling besar dan utama serta menjadi rujukan penting bagi para mufasir bil-ma’sur. Ibnu Jarir memapaarkan tafsri dengan  menyandarkanya kepada sahabat, tabi’in dan tabi’it tabi’in. ia juga mengemukakan berbagai pendapat dan menarjihnya sebagian atas yang lain, Para ulama berkompenten sependapat bahwa belum pernah disusun sebuah kitab tafsir pun yang menyamainya. Nawawi dalam Tahzid-nya mengemukakan, Kitab Ibn Jarir dalam bidang tafsiradalah sebuah kitab yang belum seorangpun pernah menyusun kitab yang menyamainya. Ibn jarir mempunyai keistimewaan tersendiri berupa istinbat yang unggul dan pemberian isyarat terhadap kata-kata yang samar I’rab-nya. Dengan itulah, antara lain, tafsir tersebut berda di atas tafsir-tafsir yang lain. Sehinga Ibn Katsir banyak menukil darinya.   Adapun Sumber Penafsiran kitab tefsir tersebut yaitu.

baca juga :